วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ เอื้อจิต สุขพูล
(Mrs. Aurjit Sookpool)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานหลักสูตร

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 2206 อีเมล์ aurjit2510@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Aurjit Sookpool

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2537 วท.ม. ((สาธารณสุขศาสตร์) สาขาการพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2531 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  อบรมหลักสูตรระยะสั้น "มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ"
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory