วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ รุจิรัตน์ มณีศรี
(Mrs. Rujiruth Maneesri)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 2201 อีเมล์ kungbana@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค กุ้ง กุ้ง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2544 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2531 วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  อบรมระยะสั้นเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory