วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ พัชรินทร์ วรรณทวี
(Mrs. Patcharin Wannatawee)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 2205 อีเมล์ wanplus8@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2544 พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2539 ป.พย. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557  อบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 5
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory