วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

ดร. อติพร ทองหล่อ
(Atiporn Thonglaw, Ed.D.)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 1201 อีเมล์ atiporn_thong@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Atiporn Thonglaw

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2546 ค.ด. (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2533 วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2526 วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  อบรมหลักสูตรระยะสั้น "มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ"
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory