วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ธนพร แย้มศรี
(Miss Thanaporn Yamsri)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานวิเทศสัมพันธ์และการจัดการความรู้

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 2207 อีเมล์ thanaporn2015@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2530  (สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2525 พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 3 เมษายน พ.ศ. 2558 - 26 เมษายน พ.ศ. 2558  ขออนุมัตเดินทางไปรับการปฐมนิเทศและเดินทางไปรับการอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  อบรมหลักสูตรระยะสั้น "มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ"
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory