วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ศีตรา มยูขโชติ
(Mrs. Sitara Mayukhachot)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานหลักสูตร

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 2209 อีเมล์ sitara_ma@hotmail.com
sitara_mayukachot@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค sitara mayukhachot

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2535 วท.ม. (อนามัยครอบครัว) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2528 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory