วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ณัญชยา ศรกล้า
(Mrs. Nanchaya Sornkla)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน งานศูนย์ความเป็นเลิศ

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 4202 อีเมล์ ya_sornkla@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2544 พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2525 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory