วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ศรีอุบล อินทร์แป้น
(Mrs. Sriubon Inpant)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 4108 อีเมล์ sriubon53@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2556 น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2529 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง) วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา ประเทศไทย
  • ปริญญาโท  พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory