วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ภาวินี เสาะสืบ
(Miss Pawinee Sosueb)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวิเทศสัมพันธ์และการจัดการความรู้

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 1205 อีเมล์ adpawinee@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Sirintra Mata

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2529 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557  อบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน : Humanistic Care
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory