วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ อารยา จิรมนัสวงศ์
(Mrs. Araya Jiramanaswong)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0-4451-4422 ต่อ 2207 อีเมล์ araya@bcnsurin.ac.th
arayaritt@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2539 ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2530 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory