วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

ดร. อุตม์ชญาน์ อินทเรือง
(Utchaya Intarueang, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : หัวหน้างาน งานยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ 0-4451-4422 ต่อ 2209 อีเมล์ utchaya_aung@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค utchaya

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2558 พย.ด. (การพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2544 พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 - (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2559
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 10 กันยายน พ.ศ. 2560  อบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน: Reflective Thinking ณ ต่างประเทศ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory