วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ศุภรดา มั่นยืน
(Miss Suparada Munyeun)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2210 อีเมล์ kfirst-2@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2542 พย.ม. (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2538 พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ไปสัมภาษณ์วีซ่าเพื่อเดินทางไปอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
  • 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 32 ปีงบประมาณ 2561
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory