วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

ดร. คมวัฒน์ รุ่งเรือง
(Komwat Rungruang, Ed.D.)

ตำแหน่ง  : หัวหน้าหน่วย สำนักยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 4104 อีเมล์ komwat_cmu@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2556 ศศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2545 กษ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กทม.) ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2540 พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory