วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

ดร. จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
(Chularat Howharn, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

โทรศัพท์ 025901977 ต่อ - อีเมล์ howharn@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค chularat sainate howharn

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2551 Ph.D. (Parent-Child Nursing) University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2539 M.S. มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2535 ป.พย. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory