วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ รัตนา คำศรี
(Mrs. Rattana Khamsri)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานหลักสูตร

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 2210 อีเมล์ ruttana101@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Ruttana NaNa

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2554 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2548 พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  อบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างประเทศ Reflective thinking
  • 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  อบรมระยะสั้นเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory