วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ อรนุช ประดับทอง
(Miss Oranute Pradubthong)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน งานพัฒนานักศึกษา

โทรศัพท์ 044 514422 ต่อ 2208 อีเมล์ oranute_p@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2545 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2539 พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory