วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ชัชฎาพร จันทรสุข
(Mrs. Shutchadaporn Jantarasuk)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานศูนย์ความเป็นเลิศ

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 2209 อีเมล์ shutchadaporn.cmu@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค pia_shutup@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2557 พย.ม. (สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2549 พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory