วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

ดร. ศรินยา พลสิงห์ชาญ
(Sarinya Polsingchan, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานหลักสูตร

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 2208 อีเมล์ king_srn@hotmail.com
yarinsa@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Sarinya Polsingchan

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2553 Ph.D. (Adult Nursing) University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2541 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2536 พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557  อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 28
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางและเดินทางไปอบรมระยะสั้นต่างประเทศหลักสูตรที่1.1การพัฒนาสมรรถนะ/ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน : Reflective thinking กลุ่มที่ 2
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory