วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ดาริณ โพธิ์แก้ว
(Mrs. -darin Phokaew)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 1101 อีเมล์ thmietprom2008@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2556 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2548 พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 17 กันยายน พ.ศ. 2559  โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพยาบาลในคลินิกสำหรับอาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ความร่วมมือกับ Temasek Foundation (TF) และ Nanyang Polytechnic International (NYPI) ประเทศสิงคโปร์ หลักสูตรด้านการพยาบาลในคลินิก สาขาการพยาบาลชุมชน
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory