วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ สาคร สอนดี
(Mr. Sakorn Sorndee)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานศูนย์ความเป็นเลิศ

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2210 อีเมล์ sakorn.son1@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Sakorn Sondee

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2556 พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2550 พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557  อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ ปีงบประมาณ 2558 (Knowledge Plus)
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ไปรับวิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (ต่อยอดหรือหลักสูตร ๔ หน่วยกิต) รุ่นที่ ๑
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory