วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ภาวิณี แพงสุข
(Mrs. Pavinee Pangsuk)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2206 อีเมล์ funxtra@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค 1736229106@facebook.com

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2556 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2551 พย.บ. (การพยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 4
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory