วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

ดร. กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ
(Kannika Ruangdej chaosuansreecharoen, Dr.P.H.)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 075263320 ต่อ 220 อีเมล์ kanni43@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2550 Dr.P.H. (Environmental Toxi Cology) University of Alabama at Birmingham ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาโท 2543 M.P.H. (Environmental Toxi Cology) University of Alabama at Birmingham ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาโท 2539  (สังคมศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2536 - (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2532 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 15 กันยายน พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560  การอบรมระยะสั้นต่างประเทศ หลักสูตร ๒.๑ การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตอบสนอง Service Plan (Community & Family Health Care))
  • 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางสาธารณสุขสำหรับอาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข:ความร่วมมือ กับ Temasek Foundation และ Nanyang Polytechnic International สาธารณรัฐสิงคโปร์
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory