วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ จินตนา เซ่งสิ้ม
(Mrs. Chintana Sengsim)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 075-263325 ต่อ 110 อีเมล์ e-jintana@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Jintana Sengsim

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2553 ร.ม. (รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2535 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เข้าค่ายภาคสนาม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  • 28 เมษายน พ.ศ. 2559 - 30 เมษายน พ.ศ. 2559  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory