วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ปรินา ณ พัทลุง
(Mrs. Parina Na phatthalung)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 224 อีเมล์ rxjeab06@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค scphkoantanee@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2557 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2545 ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory