วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

ดร. พยงค์ เทพอักษร
(Phayong Thepaksorn, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 225 อีเมล์ phayongthep@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค พยงค์ เทพอักษร

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2560 M.P.H. (Environmental and Occupational Health) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2560 M.P.H. (Environmental and Occupational Health) Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น
  • ปริญญาเอก 2555 Ph.D (Environmental and Occupational Health) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2552 M.S. (Environmental and Exposure Science) The University of Washington USA ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2549 M.P.H. (Environmental and Occupational Health) The University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2544 ส.ม. (การสาธารณสุขทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2539 ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางสาธารณสุข หลักสูตร Public Health Leadership for Change
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory