วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ปิยะเสริญ พิชิตวงศ์
(Mr. Piyasoen Pichitwong)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานสวัดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 312 อีเมล์ piyasoen2012@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค piyasoen pichitwong

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2537 วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2534 - (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory