วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ กาญจนชญา ศิริโชติ
(Miss Kanjanachaya Sirijoti)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 224 อีเมล์ mandy4f4@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค ให้รับเฉพาะเพื่อนสนิท

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2556 ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2547 ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ประชุมเตรียมความพร้อมให้กับผู้รับทุนก่อนเดินทางไปอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ และอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory