วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ จิตติมา กาลเนาวกุล
(Miss Jittima Kalnaowakul)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 075263320 ต่อ 123 อีเมล์ saficle@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2553 ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2547 ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory