วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

ดร. บุบผา รักษานาม
(Buppha Raksanam, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 075263320 ต่อ 221 อีเมล์ sorayanarak@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2555  (สาธารณสุขศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2550 ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2546 ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 28 เมษายน พ.ศ. 2559 - 30 เมษายน พ.ศ. 2559  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory