วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ พัจยาภรณ์ ปริญญาพงษ์
(Miss Patjayaporn Parinyapong)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 224 อีเมล์ parinyapong@yahoo.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2546 ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory