วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ กมลรัตน์ นุ่นคง
(Miss Kamonrat Nunkong)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 075263325 ต่อ 221 อีเมล์ nuchchy29@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค nuchchy29@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2560 ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2546 ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory