วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ภานุพงศ์ สยังกูล
(Mr. Panupong Sayoungkul)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2547 ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2543 ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เข้าค่ายภาคสนาม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory