วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ บุญขาว
(Mr. Narongsak Boonkhao)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาโครงสร้างวิทยาลัย

โทรศัพท์ - อีเมล์ nokk2002@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี  วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต ประเทศไทย
  • ปริญญาโท  วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory