วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

อาจารย์ ปัทมาภรณ์ คงขุนทด
(Miss Patamaporn Khongkhoontot)

ตำแหน่ง  : หัวหน้างาน งานปกครอง และสวัสดิการนักศึกษา

โทรศัพท์ 044-242397 อีเมล์ khongpat@yahoo.com
khongpat@gmail.com
patamaporn@knc.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Patamaporn kkt

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2546 พย.ม. (การพยาบาลสตรี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2542 ป.พย. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559  อบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory