วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

อาจารย์ เมทณี ระดาบุตร
(Mrs. Matanee Radabut)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานบริหารวิชาการ และงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2545 พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2539 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  โครงการพัฒนาคุณภาพบริการลดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทรกซ้อนโรคไม่ติดต่อ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory