วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ วิลาวัณย์ กล้าแรง
(Miss Wilawan Klaraeng)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานประกันคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 2206 อีเมล์ sister_Pu2002@yahoo.com
wilawan.8138@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Wilawan Klaraeng

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2536 พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2530 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory