วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี

 

ดร. มัณฑนา เหมชะญาติ
(Monthana Hemchayat, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาล พระปกเกล้า จันทบุรี

โทรศัพท์ 025406500-3 ต่อ 2336 อีเมล์ mon550@hotmail.com
monthana@bcnnv.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2546 - (การพยาบาล) University of Virginia Commonwealth ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท 2542 M.N. (Community Health Nursing) Old Dominion University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี 2528 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory