วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร. กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
(Kamolrat Turner, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ 038285534 ต่อ 6101 อีเมล์ kmrturner@gmail.com
kamolrat@bnc.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2544 Doctor of Philosophy in Nursing University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย
  • ปริญญาโท 2534 วท.ม. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2527 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557  อบรมระยะสั้นหลักสูตรการบริหารการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  • 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา)
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory