วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ นิสากร เห็มชนาน
(Mrs. Nisakorn Hemchanan)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวินัย แนะแนว และสวัสดิการนักศึกษา

โทรศัพท์ 044-514422 ต่อ 2208 อีเมล์ nisa.surin@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2552 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2535 พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๖
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory