วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ มานพพร เพชรเมธา
(Mr. Manopporn Pedmetha)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2558 ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2555 ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  อบรมระยะสั้นหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน: Reflective Thinking
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory