วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ณัฐกฤตา ธีรพิชญกุล
(Miss Nutkrita Teerapichayakul)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 311 อีเมล์ nutkritat@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค ณัฐกฤตา ธีรพิชญกุล

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2542 กษ.ม. (ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2529 ป.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (การพยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  โครงการอบรมระยะสั้น ณ ต่างประเทศ หลักสูตร Clinical Simulation ประเทศสหราชอณาจักร
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory