วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ กีรติ พลเพชร
(Mr. Keerati Ponpetch)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 121 อีเมล์ kponpetch@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค kponpetch

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2552 วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2546 - (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เข้าค่ายภาคสนาม โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory