วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ สิริมา วังพยอม
(Miss Sirima Wangpayom)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

โทรศัพท์ 075263325 ต่อ 226 อีเมล์ wngpym@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2552 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2543 พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory