วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ กมลวรรณ สุกแดง
(Miss Kamolwan Sukdang)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 421 อีเมล์ tnalek.suk@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Pui Kamolwan

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2552 วท.บ. (การแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory