วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ วิลาวรรณ ศรีพล
(Miss Wilawan Sripon)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 421 อีเมล์ naja_sung@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค moisnure_wi@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2559 วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2551 วท.บ. (การแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory