วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์
(Mr. Thanapanan Akharawirawat)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 312 อีเมล์ Thanapanan@hotmail.co.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค นิว รัดดวง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2555 วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory