วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ชลธิชา หีดเภา
(Miss Chonticha Heetpaow)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานสวัดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 312 อีเมล์ chonticha@scphtrang.ac.th
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Chonticha Heetpaow

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2556 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory