วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

ดร. วรนาถ พรหมศวร
(Woranart Promsuan, Ph.D.)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน งานวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 2303 อีเมล์ woranart_pro@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก 2560 ปร.ด. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาโท 2550 พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2545 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 32 ปีงบประมาณ 2561
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory