วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ วรรณชาติ ตาเลิศ
(Mr. Wannachart Talerd)

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มงาน งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ

โทรศัพท์ 044514422 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2557 พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2551 พย.บ. (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 4
  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory