วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

 

อาจารย์ ชลดา กิ่งมาลา
(Miss Chonlada Kingmala)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ งานวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 044514422 ต่อ 2206 อีเมล์ chonladanu@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค chon.lada.98@facebook.com

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท 2558 พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี 2551 พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 จัดทำ SAR ระดับหลักสูตรและระดับสถาบันเพื่อรับการวิพากษ์และการตรวจประเมินภายในวิทยาลัยฯ
  • 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  อบรมหลักสูตรระยะสั้น "มิติใหม่ในการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน: บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติ"
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory